SPODSBJERGSTIEN

Spodsbjerg_lang.jpg

Spodsbjergstiens Vejlav

Bestyrelse og kontakt
Jette Egegaard
Gordon Trier Holm
Leif Christensen
Svend Erik Albrethsen

____________________________________________

Kære alle

Vi har igen i år fået et gratis læs grus fra Halsnæs kommune til Spodsbjergstien.


Da vi i disse tider ikke kan samles og hygge om vejdag som vanligt, har vi i bestyrelsen valgt at købe os fra opgaven med at fordele gruset.


Maskinen kan desværre ikke køre på Lokkebakke pga midterrabatten, så her vil blive udlagt et depot, hvorfra beboerne selv bedes hente og fordele gruset.

Bestyrelsen har desuden grundet Corona valgt at udsætte den årlige generalforsamling til efteråret, hvor den forhåbentligt kan gennemføres.

Vi håber alle er raske og glæder os til igen at kunne mødes under to meters afstand :-)

Bedste hilsner
Bestyrelsen

____________________________________________

Spodsbjergstiens Vejlav

Den 2. juli 2006 blev der dannet et nyt vejlav: Spodsbjergstiens Vejlav, som omfatter vejene Lokkebakke og Spodsbjergstien. Initiativtagerne var Peter Elley, Niels-Jørgen Banke-Nielsen, Leif Christensen og Mik Brammer. På det stiftende møde valgtes den første bestyrelse på 3 personer: Peter Elley, Leif Christensen og Niels Westfall Jensen; suppleant Niels-Jørgen Banke-Nielsen.

 

____________________________________________


Vedtægter af 2. juli 2006 for Spodsbjergstiens Vejlav
 
§1 Navn og hjemsted
Vejlavets navn er "Spodsbjergstiens Vejlav". Hjemstedet er Kikhavn, Hundested Kommune. Vejlavets adresse er den til enhver tid siddende formands folkeregister-adresse, der meddeles Hundested Kommune.
 
§2 Formål
Vejlavets formål er at vedligeholde vejene Lokkebakke og Spodsbjergstien (fra Vestre Stræde til og med 'Lines Hus') som smalle grusveje med karakter af markvej, uden kantsætning, vejkloakering og belysning. Vejlavet varetager i øvrigt i enhver henseende medlemmernes interesser vedrørende vejforholdene. Det tilstræbes at udføre flest mulige af de nødvendige arbejder som "egen arbejdsindsats i fællesskab" fra medlemmernes side efter nærmere anvisninger fra bestyrelsen. Generelle regler for den fælles arbejdsindsats kan fastlægges af generalforsamlingen. Spodsbjergstien forløber delvis på toppen af et af dige; ved eventuelle større ændringer af vejforløb eller -profil her skal bestyrelsen sikre forhåndsgodkendelse hos Kikhavn Dige- og Kystsikringslag.
 
§3 Medlemskab
Medlemskab af vejlavet kan erhverves af enhver ejer af en ejendom (et hus, et sommerhus eller en lod), der har vejret til ovennævnte private fællesveje. Medlemmerne er forpligtet til at overholde vejlavets vedtægter og leve op til vejlavets formålsbestemmelse. Det skal til enhver tid tilstræbes at flest mulige af de potentielle medlemmer også er medlemmer.
 
§4 Medlemskontingent
Det årlige medlemskontingent inkl. bidrag til dækning af udgifterne ved opfyldelsen af vejlavets formål, ansættes med lige andele ejere af helårshuse og sommerhuse; ejere af marklodder og ubebyggede grunde ansættes til halvdelen per lod.
Kontingentet, der fastsættes under hensyn til vejlavets forpligtigelser, fastlægges for det kommende regnskabsår på hver ordinær generalforsamling. Kontingentet forfalder normalt til betaling ved regnskabsårets start.
 
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er vejlavets højeste myndighed i alle anliggender. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, cfr. dog § 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden 15. juni til 15. august.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, såfremt mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af konkret emne over for formanden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev eller email (til de medlemmer der skriftligt har tilkendegivet ønske herom og accept heraf) direkte til medlemmerne med et varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen skal angive dagsorden samt indholdet af indkomne forslag, der skal behandles af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, samt leder generalforsamlingen og eventuel stemmeafgivning. Kun vejlavets medlemmer og deres husstand er adgangsberettigede til generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme, der kan afgives ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan møde med mere end tre fuldmagter.
Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og referenten.

§6 Ordinær generalforsamling
Med dagsorden for den ordinære generalforsamling skal følge lavets regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, budget for det indeværende år samt budget for det næste år med forslag til kontingent. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
a. Bestyrelsens beretning
b. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
c. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste år
d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
e. Valg af 1 revisor
f.  Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den valgte suppleant.
 
§7 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. Bestyrelsen varetager vejlavets daglige ledelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
 
§8 Tegning og hæftelse
Vejlavet forpligtes udadtil af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. For vejlavets økonomiske forpligtigelser hæfter det enkelte medlem alene med sit kontingent.
 
§9 Regnskab
Vejlavets regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter, samt udarbejder årsregnskab.
 
§10 Vedtægtsændringer og opløsning
Ændring af vedtægterne kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de af-givne stemmer. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret, indkaldes til en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er tilstede.
Ophør af vejlavet kan kun ske ved skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Ophør anses for vedtaget, såfremt 3/4 af vejlavets stemmeberettigede medlemmer stemmer for ophøret.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. juli 2006
 
Kim Egegaard (dirigent)
Jens Brammer (referent)

Spodsbjerg_kvadrat.jpg