top of page

KIKHAVN BYLAV

Bylaug_lang.jpg

Kikhavn Bylav

Kikhavn Bylav blev stiftet i 1990 med det formål at a) varetage fælles interesser for beboerne i det område, som omfattes af Hundested kommunes lokalplan nr. 46 for Kikhavn By 1990, b) bevare det gamle Kikhavns traditionelle særpræg, c) danne et forum for diskussion af fælles anliggender og d) styrke beboernes trivsel og sammenhold.

Kontakt

Steffen Ravn Jørgensen, Mobil: 2011 9652

Historie

Af registranten for Kikhavn, udarbejdet af Byplan-og bygningsforvaltningen for Hundested kommune dec. 1990, fremgår det bl.a., at Kikhavn er det ældste fiskerleje på Halsnæs, og at byen allerede i 1582, da den ældste af de bevarede jordebøger for Frederiksborg len blev skrevet, i grove træk havde antaget sin nuværende udstrækning og form med tæt beliggende huse på begge sider af hovedgaden.
 
"I 1795 udbrød brand i Kikhavn, hvor 17 huse, svarende til ca. halvdelen af husene, nedbrændte... Man besluttede ikke at genopføre de nedbrændte huse, men at udflytte dem. I 1854 blev der igen foretaget en opmåling og heraf  fremgår det, at nogle af hullerne mellem gårdene er udfyldt med mindre stuehuse og udhuse. Kikhavn har herefter ikke ændret sig væsentligt frem til i dag. Det vil i grove træk sige, at Kikhavn fra omkring 1800 bygningsmæssigt næsten ikke er ændret udover de ændringer, som har været nødvendige, for at bygningerne fortsat har kunnet anvendes til boligformål (helårs- og sommerboliger)".
 
I mellemkrigsårene var der hele tre pensionater i Kikhavn, og dertil kom, at mange familier lejede ud til sommergæster. Alt det er for længst slut, og til gengæld er der bygget et stort antal sommerhuse i områderne omkring det gamle Kikhavn, og de gamle huse i selve landsbyen Kikhavn er stort set overtaget af tilflyttere. Kun i en enkelt gård, den nederste ejendom mod havet, er ejeren blevet boende i sit barndomshjem. Ejendommen er blevet gennemgribende restaureret, og blev ved færdiggørelsen tildelt Hundestedprisen for årets bedste byggeri. Dette er markeret ved sælhunde-plaketten på muren og tagets sælhunde-vindfløj.
 
Gennem årene har bylavet forhandlet med kommunen om en række sager af betydning for Kikhavn. Noget af det mest tilfredsstillende var, at man fik skiftet den eksisterende vejbelysning ud, som gav hårdt grønligt lys fra høje master, til de nuværende enkle, lavere stolper med gult lys. En anden iøjnefaldende nyskabelse er parkeringspladsen i Kikhavnvejen og trafikreguleringen i øvrigt, som begrænser trafikken ned gennem Vestre Stræde. Ved velvillig assistance og overskud fra det årlige loppemarked, har der været økonomisk mulighed for at anskaffe skiltet om legende børn ved indkørslen til byen, ny og mere formålstjenlig opsætning af vejskilte, hundeposekasser ved parkeringspladsen og stranden samt bænke ved stranden.
 
Da en landsby med så mange stråtækte gårde er et sårbart område, må det nævnes, at fyrværkeri og affyring af raketter ikke er tilladt, og at brug af åben ild må ske med største varsomhed.
 
Steffen Ravn Jørgensen, Slotsvej 2, 3000 Helsingør, Mobil: 2011 9652

Bestyrelse
Steffen Ravn Jørgensen, formand
Vivien Erthmann, kasserer
Birgit Jessen-Petersen
Bo Leck Fischer
Jan Jakobsen

Vedtægter

Vedtægter kan downloades her som pdf-fil: Se vedtægterne

Bylaug_kvadrat.jpg
bottom of page